வெளியிட்ட தேதி : 06.06.2013
 1. அறங்கூறான் அல்ல செயினும் ஒருவன்
  புறங்கூறான் என்றல் இனிது.
  1
 2. அறனழீஇ அல்லவை செய்தலின் தீதே
  புறனழீஇப் பொய்த்து நகை.
  2
 3. புறங்கூறிப் பொய்த்துயிர் வாழ்தலின் சாதல்
  அறங்கூற்றும் ஆக்கத் தரும்.
  3
 4. கண்ணின்று கண்ணறச் சொல்லினும் சொல்லற்க
  முன்னின்று பின்நோக்காச் சொல்.
  4
 5. அறஞ்சொல்லும் நெஞ்சத்தான் அன்மை புறஞ்சொல்லும்
  புன்மையாற் காணப் படும்.
  5
 6. பிறன்பழி கூறுவான் தன்பழி யுள்ளும்
  திறன்தெரிந்து கூறப் படும்.
  6
 7. பகச்சொல்லிக் கேளிர்ப் பிரிப்பர் நகச்சொல்லி
  நட்பாடல் தேற்றா தவர்.
  7
 8. துன்னியார் குற்றமும் தூற்றும் மரபினார்
  என்னைகொல் ஏதிலார் மாட்டு.
  8
 9. அறன்நோக்கி ஆற்றுங்கொல் வையம் புறன்நோக்கிப்
  புன்சொல் உரைப்பான் பொறை.
  9
 10. ஏதிலார் குற்றம்போல் தங்குற்றங் காண்கிற்பின்
  தீதுண்டோ மன்னும் உயிர்க்கு.
  10