1-பந்தி 1-இரதம்(தேர்) : 1-ஆனை : 3-குதிரை : 5-காலாள்
3-பந்தி 1-சேனாமுகம்
3-சேனாமுகம் 1-குல்மம்
3-குல்மம் 1-கணகம்
3-கணகம் 1-வாகினி
3-வாகினி 1-புலுதம்
3-புலுதம் 1-சமுத்திரம்
3-சமுத்திரம் 1-சமாக்கியம்
10-சமாக்கியம் 1-அக்குரோணி
1-அக்குரோணி 21870-இரதம், 21870-ஆனை, 65610-குதிரை, 109350-காலாள்

மஹாபாரதத்தில் பாண்டவர்கள் மற்றும் கெளரவர்களின் மொத்த சைனியமும் சேர்த்து 18 அக்குரோணியாகும்.

8 அக்குரோணி ஏகம்
8 ஏகம் கோடி
8 கோடி சங்கம்
8 சங்கம் விந்தம்
8 விந்தம் குமுதம்
8 குமுதம் பதுமம்
8 பதுமம் நாடு
8 நாடு சமுத்திரம்
8 சமுத்திரம் வௌ்ளம்

இராமாயணத்தில், இராமனோடு சென்ற வானர சேனையின் அளவு எழுபது வெள்ளம் ஆகும்.