இல்வாழ்க்கை

 1. இல்வாழ்வான் என்பான் இயல்புடைய மூவர்க்கும்
  நல்லாற்றின் நின்ற துணை.
  1
 2. துறந்தார்க்கும் துவ்வாதவர்க்கும் இறந்தார்க்கும்
  இல்வாழ்வான் என்பான் துணை.
  2
 3. தென்புலத்தார் தெய்வம் விருந்தொக்கல் தானென்றாங்கு
  ஐம்புலத்தாறு ஓம்பல் தலை.
  3
 4. பழியஞ்சிப் பாத்தூண் உடைத்தாயின் வாழ்க்கை
  வழியெஞ்சல் எஞ்ஞான்றும் இல்.
  4
 5. அன்பும் அறனும் உடைத்தாயின் இல்வாழ்க்கை
  பண்பும் பயனும் அது.
  5
 6. அறத்தாற்றின் இல்வாழ்க்கை ஆற்றின் புறத்தாற்றில்
  போஒய்ப் பெறுவ தெவன்?
  6
 7. இயல்பினான் இல்வாழ்க்கை வாழ்பவன் என்பான்
  முயல்வாருள் எல்லாம் தலை.
  7
 8. ஆற்றின் ஒழுக்கி அறனிழுக்கா இல்வாழ் க்கை
  நோற்பாரின் நோன்மை உடைத்து.
  8
 9. அறன் எனப் பட்டதே இல்வாழ்க்கை அஃதும்
  பிறன்பழிப்ப தில்லாயின் நன்று.
  9
 10. வையத்துள் வாழ்வாங்கு வாழ்பவன் வான்உநற்யும்
  தெய்வத்துள் வைக்கப் படும்.
  10

உங்கள் கருத்து : comment