அறன்வலியுறுத்தல்

 1. சிறப்பு ஈனும் செல்வமும் ஈனும் அறத்தினூஉங்கு
  ஆக்கம் எவனோ உயிர்க்கு.
  1
 2. அறத்தினூஉங்கு ஆக்கமும் இல்லை அதனை
  மறத்தலின் ஊங்கில்லை கேடு.
  2
 3. ஒல்லும் வகையான் அறவினை ஓவாதே
  செல்லும்வாய் எல்லாஞ் செயல்.
  3
 4. மனத்துக்கண் மாசிலன் ஆதல் அனைத்து அறன்
  ஆகுல நீர பிற.
  4
 5. அழுக்காறு அவாவெகுளி இன்னாச்சொல் நான்கும்
  இழுக்கா இயன்றது அறம்.
  5
 6. அன்றறிவாம் என்னாது அறஞ்செய்க மற்றது
  பொன்றுங்கால் பொன்றாத் துணை.
  6
 7. அறத்தாறு இதுவென வேண்டா சிவிகை
  பொறுத்தானோடு ஊர்ந்தான் இடை.
  7
 8. வீழ்நாள் படாஅமை நன்றாற்றின் அஃதொருவன்
  வாழ்நாள் வழியடைக்கும் கல்.
  8
 9. அறத்தான் வருவதே இன்பம் மற் றெல்லாம்
  புறத்த புகழும் இல.
  9
 10. செயற்பால தோரும் அறனே ஒருவற்கு
  உயற்பால தோரும் பழி.
  10

உங்கள் கருத்து : comment