அடக்கமுடைமை

 1. அடக்கம் அமரருள் உய்க்கும் அடங்காமை
  ஆரிருள் உய்த்து விடும்.
  1
 2. காக்க பொருளா அடக்கத்தை ஆக்கம்
  அதனினூஉங் கில்லை உயிர்க்கு.
  2
 3. செறிவறிந்து சீர்மை பயக்கும் அறிவறிந்து
  ஆற்றின் அடங்கப் பெறின்.
  3
 4. நிலையின் திரியாது அடங்கியான் தோற்றம்
  மலையினும் மாணப் பெரிது.
  4
 5. எல்லார்க்கும் நன்றாம் பணிதல் அவருள்ளும்
  செல்வர்க்கே செல்வம் தகைத்து.
  5
 6. ஒருநம்யுள் ஆமைபோல் ஐந்தடக்கல் ஆற்றின்
  எழுநம்யும் ஏமாப் புடைத்து.
  6
 7. யாகாவா ராயினும் நாகாக்க காவாக்கால்
  சோகாப்பர் சொல்லிழுக்குப் பட்டு.
  7
 8. ஒன்றானுந் தீச்சொல் பொருட்பயன் உண்டாயின்
  நன்றாகா தாகி விடும்.
  8
 9. தீயினாற் சுட்டபுண் உள்ளாறும் ஆறாதே
  நாவினாற் சுட்ட வடு.
  9
 10. கதங்காத்துக் கற்றடங்கல் ஆற்றுவான் செவ்வி
  அறம்பார்க்கும் ஆற்றின் நுழைந்து.
  10

உங்கள் கருத்து : comment